Camp Hellmuth

ลูกค้าในคาสิโน

ปกติแล้วเวลาที่เราเข้าไปในบ่อนคาสิโน เกมสล็อตเราจะถูกคัดกรองว่าเป็นลูกค้าประเภทใด โดยส่วนใหญ่จะมีการแบ่งจากจำนวนเงินที่นำมาเล่น

ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเล่นคาสิโนในบ่อน เราสามารถแบํงนักเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนออกเป็น 2 ประเภทคร่าว ๆ คือ

1 นักเล่นรายใหญ่ หมายถึง ผู้เล่นซึ่งลงทุนเล่นในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมากกวํา 10,000 บาทขึ้นไป โดยทั่วไปเป็นนักเล่นพนันจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใหญ่ ๆ นักเล่นกลุ่มนี้จะรู้จักกันในนาม VIP โดยนักเล่นกลุ่มนี้จะแยกสถานที่ในการเล่นออกจากนักเล่นรายย่อยซึ่งเรียกกันวํา ตลาดบน นอกจากนี้นักเล่นกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากทางบ่อนคาสิโน โดยพยายามทำให้กลุ่มคนเหล่านี้รู้สึกว่าเป็นบุุคคลพิเศษที่ได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ มากกว่าคนอื่น

2 นักเล่นรายย่อย หมายถึง ผู้เล่นซึ่งเข้ามาเล่นในบ่อนคาสิโนด้วยเงินจำนวนน้อยแต่เป็นคนสํวนใหญ่ของบ่อนคาสิโน หรือที่รู้จักกันในนามกลุ่มนักเล่น ตลาดล่าง หรือ “สนามทราย” นักเล่นรายย่อยถูกวางบทบาทโดยเจ้าของบ่อนว่าเป็นหน้าม้าให้บ่อนคาสิโน เพื่อให้บ่อนคาสิโนมีบรรยากาศที่คึกคัก ดังนั้น ทางบ่อนคาสิโนจะมีการจัดตั้งรถตู้ให้ไปรับส่งผู้เล่นพนันรายย่อยเข้ามาบ่อนเป็นประจำ โดยมีแรงจูงใจให้กับนักเล่นพนันคือเงินจำนวนเล็กน้อย และการได้รับประทานอาหารฟรีตลอดทั้งวัน

บทบาทของผู้เล่นในธุรกิจบ่อนคาสิโนนั้นถือวําเป็นผู้กระทำการที่มีความสำคัญ โดยมีพื้นฐานที่เป็นแบบแผนในเชิงโครงสร้าง กลําวคือ ผู้เล่นพนันนั้นจะมีความโลภเป็นแรงจูงใจพื้นฐานซึ่งจะทำให้บ่อนคาสิโนสามารถดำเนินการต่อไปได้อยํางยั่งยืน ดังมีคำกลําวของ ผู้บริหารบ่อนคาสิโนที่มีประสบการณ์ว่า “การพนันหล่อเลี้ยงด้วยความโลภ”

หรือ ข้อมูลจากประสบการณ์ของนักบริหารบ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งได้สรุปความโลภในการเล่นการพนันของมนุษย์ว่า “เศรษฐกิจดีคาสิโนคนก็เยอะ เศรษฐกิจไม่ดีคนก็มาเยอะ” เพราะในยามเศรษฐกิจดีคนก็มีเงินและอยากจะนำมาเล่นเผื่อฟลุ๊คได้รางวัลใหญ่กลับไป ส่วนในยามที่เศรษฐกิจไม่ดีนัก คนก็มีความหวังว่าการเข้าคาสิโนคือหนทางหนึ่งที่จะทำให้เงินในกระเป๋างอกเงยขึ้นมาได้ จากเมื่อก่อนได้เงินหลักพันอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากนัก แต่ในยามขัดสน เงินจำนวนนั้นอาจเป็นเงินที่ต่อชีวิตไปอีกหลายวันก็เป็นได้

ดังนั้นลักษณะของผู้เล่นการพนันมืออาชีพจึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากพฤติกรรมแบบอื่นอย่างเห็นเด่นชัด คือ “คนมาเที่ยวอยํางเดียวไมํเล่น คนเล่นอยํางเดียวไม่เที่ยว” แต่ถ้าหากเป็นคนเล่นพนันจะเป็นคนนอนดึกแต่ตื่นสาย ส่วนคนมาเที่ยวจะรีบตื่นเช้าเพื่อออกไปท่องเที่ยวเพราะกลัวจะใช้เวลาไม่คุ้ม

สำหรับนักพนันมือใหม่ที่ต้องการเล่นเพื่อความสนุกสนาน ถ้าหากมีการเลือกเกมที่จะเล่นอย่างเหมาะสม ก็พอมีโอกาสที่จะคว้าเงินกลับมาได้เหมือนกัน แต่ที่สำคัญคือพอถึงจุดที่ควรหยุดเล่นแล้วต้องรีบหยุดทันที

ลูกค้าในคาสิโน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to top