Camp Hellmuth

Author: สุนัญชลิฎา นูซุย

ลูกค้าในคาสิโน

ปกติแล้วเวลาที่เราเข้าไปในบ่อนคาสิโน เกมสล็อตเราจะถูกคัดกรองว่าเป็นลูกค้าประเภทใด โดยส่วนใหญ่จะมีการแบ่งจากจำนวนเงินที่นำมาเล่น

ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเล่นคาสิโนในบ่อน เราสามารถแบํงนักเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนออกเป็น 2 ประเภทคร่าว ๆ คือ

1 นักเล่นรายใหญ่ หมายถึง ผู้เล่นซึ่งลงทุนเล่นในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมากกวํา 10,000 บาทขึ้นไป โดยทั่วไปเป็นนักเล่นพนันจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใหญ่ ๆ นักเล่นกลุ่มนี้จะรู้จักกันในนาม VIP โดยนักเล่นกลุ่มนี้จะแยกสถานที่ในการเล่นออกจากนักเล่นรายย่อยซึ่งเรียกกันวํา ตลาดบน นอกจากนี้นักเล่นกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากทางบ่อนคาสิโน โดยพยายามทำให้กลุ่มคนเหล่านี้รู้สึกว่าเป็นบุุคคลพิเศษที่ได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ มากกว่าคนอื่น

2 นักเล่นรายย่อย หมายถึง ผู้เล่นซึ่งเข้ามาเล่นในบ่อนคาสิโนด้วยเงินจำนวนน้อยแต่เป็นคนสํวนใหญ่ของบ่อนคาสิโน หรือที่รู้จักกันในนามกลุ่มนักเล่น ตลาดล่าง หรือ “สนามทราย” นักเล่นรายย่อยถูกวางบทบาทโดยเจ้าของบ่อนว่าเป็นหน้าม้าให้บ่อนคาสิโน เพื่อให้บ่อนคาสิโนมีบรรยากาศที่คึกคัก ดังนั้น ทางบ่อนคาสิโนจะมีการจัดตั้งรถตู้ให้ไปรับส่งผู้เล่นพนันรายย่อยเข้ามาบ่อนเป็นประจำ โดยมีแรงจูงใจให้กับนักเล่นพนันคือเงินจำนวนเล็กน้อย และการได้รับประทานอาหารฟรีตลอดทั้งวัน

บทบาทของผู้เล่นในธุรกิจบ่อนคาสิโนนั้นถือวําเป็นผู้กระทำการที่มีความสำคัญ โดยมีพื้นฐานที่เป็นแบบแผนในเชิงโครงสร้าง กลําวคือ ผู้เล่นพนันนั้นจะมีความโลภเป็นแรงจูงใจพื้นฐานซึ่งจะทำให้บ่อนคาสิโนสามารถดำเนินการต่อไปได้อยํางยั่งยืน ดังมีคำกลําวของ ผู้บริหารบ่อนคาสิโนที่มีประสบการณ์ว่า “การพนันหล่อเลี้ยงด้วยความโลภ”

หรือ ข้อมูลจากประสบการณ์ของนักบริหารบ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งได้สรุปความโลภในการเล่นการพนันของมนุษย์ว่า “เศรษฐกิจดีคาสิโนคนก็เยอะ เศรษฐกิจไม่ดีคนก็มาเยอะ” เพราะในยามเศรษฐกิจดีคนก็มีเงินและอยากจะนำมาเล่นเผื่อฟลุ๊คได้รางวัลใหญ่กลับไป ส่วนในยามที่เศรษฐกิจไม่ดีนัก คนก็มีความหวังว่าการเข้าคาสิโนคือหนทางหนึ่งที่จะทำให้เงินในกระเป๋างอกเงยขึ้นมาได้ จากเมื่อก่อนได้เงินหลักพันอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากนัก แต่ในยามขัดสน เงินจำนวนนั้นอาจเป็นเงินที่ต่อชีวิตไปอีกหลายวันก็เป็นได้

ดังนั้นลักษณะของผู้เล่นการพนันมืออาชีพจึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากพฤติกรรมแบบอื่นอย่างเห็นเด่นชัด คือ “คนมาเที่ยวอยํางเดียวไมํเล่น คนเล่นอยํางเดียวไม่เที่ยว” แต่ถ้าหากเป็นคนเล่นพนันจะเป็นคนนอนดึกแต่ตื่นสาย ส่วนคนมาเที่ยวจะรีบตื่นเช้าเพื่อออกไปท่องเที่ยวเพราะกลัวจะใช้เวลาไม่คุ้ม

สำหรับนักพนันมือใหม่ที่ต้องการเล่นเพื่อความสนุกสนาน ถ้าหากมีการเลือกเกมที่จะเล่นอย่างเหมาะสม ก็พอมีโอกาสที่จะคว้าเงินกลับมาได้เหมือนกัน แต่ที่สำคัญคือพอถึงจุดที่ควรหยุดเล่นแล้วต้องรีบหยุดทันที

คาสิโนสหรัฐอเมริกา

ถ้าพูดถึงเมืองที่ขึ้นชื่อด้านคาสิโนลำดับต้น ๆ ของโลกแล้ว เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาด้า ประเทศสหรัฐอเมริกาย่อมเป็นหนึ่งในนั้น

 

เมื่อศึกษาต้นแบบอย่างสหรัฐอเมริกา การเล่นพนันโดยถูกกฎหมายในคาสิโนเป็นสิ่งที่ยอมรับกันทั่วไป ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมแต่ประการใด สถานคาสิโนแห่งแรกเกิดขึ้นในปี 1827 ที่เมืองนิวออร์ลีนส์ และกระจายตัวไปยังรัฐต่าง ๆ กล่าวได้ว่า ในทศวรรษ 1990 อุตสาหกรรมการพนันในสหรัฐอเมริกาเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ในปี 1994 การพนันในสถานคาสิโน 10 มลรัฐ ก่อให้เกิดรายได้มากกว่าการออกล็อตเตอรี่ใน 37 มลรัฐ และสถานคาสิโน ยังทำรายได้ให้แก่รัฐในรูปแบบภาษีอากรราวปีละ 1.4 พันล้านดอลลาร์ และในปี 1996 มีการใช้จ่ายเงินเพื่อการพนันราว 300 พันล้านดอลลาร์ต่อปี

 

ธุรกิจคาสิโนออนไลน์แตกต่างจากล็อตเตอรี่ ขณะที่กำไรส่วนมากจากล็อตเตอรี่ตกเป็นของรัฐ แต่กำไรจากธุรกิจคาสิโนตกเป็นของนักลงทุนเอกชนที่จะนำรายได้ส่งให้แก่รัฐในรูปแบบภาษีอากรแทน สิ่งนี้เองที่ดึงดูดให้แต่ละมลรัฐอนุญาตให้เปิดบ่อนได้อย่างถูกกฎหมาย

 

จากการศึกษาวิจัยระบุว่า การพนันสามารถสนองนโยบายของรัฐบาลสหรัฐได้ในหลายประเด็นด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น

 

  1. ภาษีรายได้ รัฐจะได้เงินภาษีจากธุรกิจการพนัน 2 ด้าน คือ ภาษีทางตรง ที่เก็บจากธุรกิจการพนันโดยตรง ซึ่งมักจะคำนวณเป็นสัดส่วนจากผลกำไรของผู้ประกอบการซึ่งมีอัตราที่ไม่เท่ากัน มีคนตั้งข้อสงสัยว่า บ่อนคาสิโนดูจะมีความจำเป็นสำหรับรัฐที่มีขนาดเล็กและยากจนเพื่อเพิ่มรายได้ให้รัฐ

ด้านที่สอง ภาษีทางอ้อม อยู่ในรูปแบบภาษีต่าง ๆ ของรัฐบาลกลาง มลรัฐ และรัฐท้องถิ่น อาทิ ภาษีรายได้ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีต่อหัวคนงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้น

 

  1. โครงสร้างพื้นฐาน ผลลัพธ์จากการมีบ่อนคาสิโน ทำให้เกิดการนำเงินภาษีไปปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของรัฐ เช่นที่เมืองเดดวูด รัฐเซาท์ดาโกต้า ภาษีจากคาสิโนถูกนำไปสร้างถนนสายใหม่ และยังทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวขยายตัวอีกด้วย

 

3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นเป้าหมายอันดับต้น ๆ ที่ได้รับผลบวกจากการมีบ่อนคาสิโน เพราะจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างถิ่น บ่อยครั้งที่คาสิโนถูกมองว่าเป็นกลไกสำคัญในการรักษาเงินตราของประเทศที่อาจสูญเสียเงินไปการท่องเที่ยวคาสิโนริมชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน และนำมาสู่การหมุนเวียนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ โดยปกตินักท่องเที่ยวจะใช้จ่ายเงินมากกว่าคนในท้องถิ่นโดยธรรมชาติ ส่งผลให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ไปด้วยจากการขายสินค้า และบริการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สมดุลรวมถึงขนาดประชากรที่ใหญ่เพียงพอ

 

4.การจ้างงาน เมื่อสถานคาสิโนมีส่วนให้การท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้น ความต้องการแรงงานก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งการจ้างงานในคาสิโนแต่ละแห่ง รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ที่มีการตอบสนองต่อคาสิโนเช่นร้านอาหาร ผับ บาร์ และอื่น ๆ

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมคาสิโนในลาสเวกัส ที่ทำรายได้ 1 ใน 3 ของรายได้คาสิโนทั่วประเทศ ปัจจัยหนึ่งที่สร้างรายได้ให้ลาสเวกัสนั้นมาจาก ฐานะของนักพนันที่ค่อนข้างจะมีรายได้สูง การศึกษาสูง และหน้าที่การงานที่ดีกว่านักพนันในคาสิโนแหล่งอื่น

 

แต่ละรัฐจะมีการออกกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจการพนันเอง โดยยึดหลักว่าธุรกิจการพนันจะดำเนินไปอย่างซื่อตรง โดยการตรวจสอบและออกใบอนุญาต การให้อุตสาหกรรมการพนันปลอดคอร์รัปชัน การฟอกเงิน และอาชญากรรม โดยการกำกับเกณฑ์และการควบคุมภายใน รัฐได้ภาษีอย่างถูกต้อง โดยการบังคับใช้กฎเกณฑ์และการตรวจสอบบัญชี

 

จนกระทั้งสังคมอเมริกายังได้ยอมรับว่าการเล่นการพนันเป็นการพักผ่อนหรือการบันเทิงรูปแบบหนึ่ง นำมาซึ่งปัญหาของการแพร่ระบาดของการติดพนันมากขึ้นอันเป็นปัญหาที่รุนแรงกว่าปํญหายาเสพติดเสียอีก

มงกุฎไวรัส มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพนันเพียงใด

เมื่อเห็นถึงผลกระทบที่ มงกุฎไวรัส มีต่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่นกีฬามันเกือบจะแน่นอนว่าผลกระทบนั้นจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการพนันเช่นกัน กิจกรรมกีฬาการสัมมนาการประชุมส่วนใหญ่ถูกยกเลิกเนื่องจากกลัวว่าจะแพร่เชื้อไวรัส กีฬามีส่วนร่วมโดยตรงกับอุตสาหกรรมการพนันและการยกเลิกกิจกรรมหมายถึงผลเสีย อย่างไรก็ตามมีวิธีอื่นอีกมากมายที่การระบาดจะส่งผลกระทบและอาจนำไปสู่มาตรการหรือตัวเลือกอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เล่นพึงพอใจ

คาสิโนที่ดินกำลังจะปิดตัวลง

คาสิโนที่ดินหลายแห่งได้ปิดกิจการ คาสิโนในโอเรกอนได้ปิดตัวลงหลังจากพนักงานคนหนึ่งของการทดสอบบวกสำหรับ มงกุฎไวรัส คาสิโนในมาเก๊าก็ปิดตัวลงเช่นกัน คาสิโนทางบกจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการรวมตัวกันอาจทำให้แพลตฟอร์มสำหรับไวรัสแพร่กระจายได้มากขึ้น

ผู้เล่นกำลังเปลี่ยนคาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์ให้ผู้เล่นได้เปรียบในการเล่นในบ้านอย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องโต้ตอบกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์เช่นโบนัสคาสิโนที่คาสิโนออนไลน์เสนอให้ จากสถานการณ์ปัจจุบันการเดิมพันออนไลน์จะเป็นที่ต้องการมากที่สุดในหมู่ผู้เล่น สิ่งนี้สามารถช่วยลดแรงกระแทกของอุตสาหกรรมได้ ตลาดการพนันออนไลน์คาดว่าจะอยู่ที่ 48.52 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561 และอาจสูงขึ้นได้

การพนันของชาวแคนาดาประมาณ 18.6 ล้านคนทางออนไลน์และจำนวนอาจเพิ่มขึ้น การพนันมีรายรับนับพันล้านทุกปี จังหวัดเช่นอัลเบอร์ตาออนแทรีโอและบริติชโคลัมเบียได้เปิดตัวเว็บไซต์การพนันเพื่อเพิ่มรายได้

นอกจากนี้ในพื้นที่ที่สถาบันการเงินปิดตัวลงการชำระเงินสามารถทำได้ในสกุลเงินดิจิตอลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน

การยกเลิกกิจกรรมการเล่นเกม

กิจกรรมกีฬาและเกมบางรายการได้ถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปแล้วและกิจกรรมอื่น ๆ อาจถูกยกเลิก การประชุมนักพัฒนาเกมสำหรับปีนี้มีความล่าช้าในช่วงฤดูร้อน การแข่งขันชิงแชมป์โลก F1 ได้ถูกเลื่อนออกไปเป็นฤดูร้อน อื่น ๆ เช่น NBA, แชมเปี้ยนส์ลีก และ ยูโรปาลีก ก็ถูกยกเลิกเช่นกัน สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในเชิงลบในอนาคต

ราคาลดลงในตลาดหุ้นสำหรับ บริษัท การพนัน

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงถดถอย บริษัท การพนันก็มีส่วนแบ่งในการระเบิดเช่นกัน ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตมีวันที่เลวร้ายที่สุดมาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2483 เนื่องจาก มงกุฎไวรัส

หุ้นกำลังลดลงเกือบทุก บริษัท รวมถึงเกม ตลาดอาจลดลงอย่างมากหากสถานการณ์เลวร้ายลงอีกสองสามเดือน นักลงทุนถอนเงินของพวกเขาเพราะกลัวเวลาที่ยากลำบากข้างหน้า

โอกาสในการเดิมพัน

แม้จะมีวิกฤต แต่ก็มีโอกาสในการเดิมพันอื่น ๆ ที่ต้องการความเสี่ยงมากขึ้น ด้วยตลาดที่ลดลงและอัตราเดิมพันผันผวนคุณสามารถสร้างโอกาสในการเดิมพันบางอย่าง

คุณสามารถเดิมพันในเหตุการณ์สำคัญเช่นพรีเมียร์ลีกหรือลอนดอนมาราธอนจะเกิดขึ้นหรือถูกยกเลิก การเดิมพันทางการเมืองสามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดิมพัน

วิธีการเล่นการพนันอย่างปลอดภัยในช่วงการระบาดของโรคคอโรนาไวรัส

ท่ามกลางการระบาดของโรคการอยู่อย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ การหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดจะช่วยลดความเสี่ยงและรักษาสุขอนามัย

อย่างไรก็ตามหากคุณยังต้องการออกไปเสี่ยงโชคนี่คือเคล็ดลับความปลอดภัย

หากคุณไปที่คาสิโนบนที่ดินอย่าแตะต้องและเผชิญหน้ากับมือของคุณเพราะพวกเขาอาจรวบรวมไวรัส การสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวเป็นความคิดที่ดี

หลีกเลี่ยงการจัดการเงินเพราะพวกเขาอาจผ่านผู้ติดเชื้อหลายพันคน ถ้าเป็นไปได้วางเดิมพันด้วยบัตรของคุณ

หากคุณต้องจัดการกับเงินอาจจะรวบรวมการชนะของคุณพกเจลทำความสะอาดมือกับคุณและใช้มันเป็นประจำ มือจับประตูห้องน้ำและเครื่องเล่นเกมอาจมีไวรัสติดตัวอยู่ด้วยดังนั้นคุณควรทำให้มือของคุณสะอาดอยู่เสมอ

ถ้าเป็นไปได้เล่นการพนันที่คาสิโนออนไลน์ พวกเขามีความเสี่ยงน้อยลงจากการทำสัญญาไวรัสหากคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือเดิมพันกับมือถือของคุณในที่สาธารณะ

Scroll to top